GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER

Medmindre andet er specifikt og skriftligt aftalt, er nedenstående forretningsbetingelser gældende for alle ydelser og varer til kunder af Tekst No. 1 og evt. underleverandører.

Tilbud og aftaler

 • Afgivne tilbud gælder én måned fra afgivelsesdato. Derefter forbeholder Tekst No. 1 sig ret til at revidere budgettet.
 • Igangsættelse af en opgave, Tekst No. 1 har givet tilbud på, regnes som godkendelse af det tilbud, der er givet på opgaven.
 • Alle opgivne priser er ekskl. moms.

Ud over den tilbudte eller aftalte pris forbeholder Tekst No. 1 sig ret til at kræve betaling for:

 • Ekstra arbejde, der påløber som følge af, at kunden har leveret ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt grundmateriale.
 • Ekstra arbejde som følge af ændringer i briefing efter, at opgaven er igangsat.
 • Ekstra tid forbrugt på ændringer ud over de korrekturgange, der er omfattet i tilbuddet.
 • Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med kunden efter aftalens indgåelse.
 • Ekstra omkostninger som følge af ændringer i afgifter og lign.

Annullering

 • Ønsker en kunde at annullere en opgave efter igangsættelse, betales for allerede udført arbejde.
 • Eventuelle omkostninger forbundet med aflysningen betales af kunden, herunder bl.a. forpligtelser vedr. den planlagte produktion som Tekst No. 1 eller dennes underleverandør hæfter for, fx forudbestilt papirproduktion, teknisk udstyr, modeller, lønninger m.v.
 • Såvel kunden som Tekst No. 1 har pligt til at begrænse omkostningerne i forbindelse med en annullering.

Gennemførelse og levering af opgaven

 • Kunden er ansvarlig for, at Tekst No. 1 rettidigt forud for opgavens opstart modtager en opgavebeskrivelse med de nødvendige
  forudsætninger, informationer og data, herunder særlige lov- og produktkrav.
 • Mangelfuld levering, fejlagtige informationer eller ændrede forudsætninger fra kunden kan give anledning til ekstra udgifter for
  kunden.
 • Tekst No. 1 er ansvarlig for at overholde et aftalt leveringstidspunkt, som udtrykkeligt er angivet i opgavebeskrivelsen eller i forbindelse med accepten af tilbuddet.
 • Hvis opgaven ikke igangsættes eller budgettet ikke godkendes rettidigt, eller hvis kunden ikke rettidigt leverer alle nødvendige forudsætninger, informationer og data, kan Tekst No. 1 ikke garantere rettidig levering eller drages til ansvar for, at det aftalte leveringstidspunkt ikke overholdes.

Reklamation og mangler

 • Reklamation skal ske skriftligt senest 3 arbejdsdage efter levering af en ydelse eller delydelse.
 • Reklamationsfristen gælder for alle slags fejl og mangler og er ubetinget.
 • Hvis ydelsen ikke svarer til det aftalte, skal Tekst No. 1 udbedre evt. fejl uden merudgift for kunden, også selv om den aftalte leveringstid overskrides. Herudover har Tekst No. 1 intet ansvar for eventuelle tab. Dette gælder såvel produktionstab, driftstab, avancetab samt andet direkte eller indirekte tab.

Fakturering og betaling

 • Hvor andet ikke er aftalt, fremsendes faktura ved opgavens afslutning. Tekst No. 1 forbeholder sig dog ret til at aconto-fakturere undervejs i processen.
 • Er intet andet aftalt, er Tekst No. 1’s standard betalingsbetingelser 8 dage fra fakturadato.
 • Anerkender kunden ikke en faktura, er kunden forpligtet til senest 3 arbejdsdage efter modtagelsen af fakturaen at reklamere skriftligt. Kunden kan maksimalt tilbageholde betaling for den del af fakturaen, der ikke anerkendes.
 • Ved overskridelse af betalingsfristen pålægges morarenter i henhold til gældende lovgivning.
 • Tekst No. 1 har ret til omgående at fremsætte krav om betaling af såvel forfaldne som uforfaldne tilgodehavender hos kunden, at overgive tilgodehavender til retslig inkasso samt at stoppe alle leverancer i tilfælde af, at betalinger udestår.
 • Tekst No. 1 har desuden ret til, at tilbageholde kundens originalmateriale, såfremt der opstår tvister omkring betaling.
 • Alle udgifter i forbindelse med inddrivelse af gæld afholdes af kunden.

Fortrolighed

 • Parterne forpligter sig til altid – såvel under som efter et samarbejde – at behandle viden om hinanden fortroligt.

Materielle og immaterielle rettigheder

 • Leverede ydelser/varer forbliver Tekst No. 1’s ejendom, indtil de er betalt fuldt ud.
 • Er intet andet aftalt, får kunden brugsretten til det af Tekst No. 1 udarbejdede materiale på det danske marked, så snart rettidig betaling er tilgået Tekst No. 1.
 • Tekst No. 1 kan som led i egen markedsføring gøre brug af kundens kendetegn og leverede ydelser, forudsat det sker loyalt og under iagttagelse af fortrolighedsforpligtelsen.
 • 3. mands rettigheder, eksempelvis billeder modeller, speakere, musik etc. er forbundet med begrænsninger.

Ansvar

Tekst No. 1’s økonomiske ansvar i forbindelse med en ydelse kan totalt set ikke overstige den pågældende ydelses fakturaværdi.

Tekst No. 1 påtager sig intet ansvar for driftstab, tidstab, avancetab, tab af data eller andet direkte eller indirekte tab, som følge af forsinkelse eller mangler ved det leverede.

Det er kundens ansvar, at alle leverede forudsætninger, informationer og data overholder den for kunden gældende lovgivning, herunder ikke krænker tredjemands patent-, ophavs- eller varemærkeret.

Det er kundens ansvar, at den af Tekst No. 1 præsenterede og af kunden godkendte løsning overholder den for kunden gældende lovgivning, herunder ikke krænker tredjemands patent-, ophavs- eller varemærkeret.

Det påhviler til enhver tid kunden at forsikre materiale, leveret til Tekst No. 1, idet opbevaring sker for kundens risiko.

Opbevaring og udlevering af materiale

Tekst No. 1 opbevarer kopi af den leverede ydelse i 6 mdr. efter leveringen. I denne periode udleveres på anmodning kopi af materiale til kunden, forudsat ydelsen er betalt rettidigt, og at Tekst No. 1 ikke har andre forfaldne krav mod kunden. Kunden betaler for det tidsforbrug og de eventuelle omkostninger for Tekst No. 1, som er forbundet med udleveringen.

Force majeure

 • Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Tekst No. 1, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse eller forsinkelse heraf:
 • Fejl, nedbrud i eller beskadigelse af IT og produktions- eller andet udstyr, der beviseligt har forårsaget forsinkelse.
 • Ulykke eller pludselig opstået sygdom hos Tekst No. 1
 • Enhver omstændighed som Tekst No. 1 eller vores underleverandører ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering, uforudsete valutarestriktioner, oprør og uroligheder…
 • Restriktioner af drivkraft.
 • Forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes ovenfor nævnte omstændigheder
 • Det påhviler Tekst No. 1 snarest muligt skriftligt at underrette kunden, såfremt Tekst No. 1 ønsker at påberåbe sig nogen af ovennævnte omstændigheder.
 • Begge parter er berettiget til skriftligt at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for rimelig tid er umulig pga. nogle af ovennævnte omstændigheder.

Tvister

Enhver tvist afgøres efter dansk ret. Processproget er dansk.

Er parterne enige om det, søges tvister løst via forhandling eller mediator udpeget af Mediatoradvokat (mediatoradvokater.dk). En part kan når som helst afbryde en forhandling/mediation og indbringe tvisten for voldgift.

Ved voldgift udpeger hver part en voldgiftsdommer, der i fællesskab udpeger en formand eller beder Sø- og Handelsrettens præsident om at gøre det. Voldgiftens afgørelser er fortrolige.

Forsikring

Tekst No. 1 med eventuelle underleverandører har som udgangspunkt ingen forsikringer på varer i produktion. Det samme gælder varer, som Tekst No. 1 eller eventuelle  underleverandør opbevarer på kundens anmodning. Ønsker kunden en forsikring, skal kunden selv tegne den.

Rettigheder og ejendomsret

Har Tekst No. 1 ifm en opgave anvendt eksterne billeder, modeller, skuespillere, lydklip, musik m.v. er det kundens ansvar ikke at anvende det producerede materiale ud over den periode, for hvilken evt. honorarer m.v. er betalt

Specifikke betingelser ved online løsninger

Ansvar

Kundens brug af online-annoncering, web m.v. indeholdende Tekst No. 1’s digitale ydelser sker i enhver henseende på kundens eget ansvar og risiko. Tekst No. 1 påtager sig intet ansvar for indholdet, herunder rigtigheden, lovligheden, lødigheden mm af de informationer, som kunden transmitterer eller modtager via internettet.

Kunden har selv ansvar for at sikkerhedskopiere data placeret hos Tekst No. 1 eller Tekst No. 1’s samarbejdspartnere.